Čarovné miesto

pre vaše deti

"Najväčšie dary, ktoré môžete dať svojim deťom, sú korene zodpovednosti a krídla nezávislosti."

Viac Info

Čarovné miesto

pre vaše deti
Viac Info
boy image vectorgirl image vector
Chcete o nás vedieť viac?
Sme na facebooku

Vitajte v Čarovnom Domčeku

v súkromnej materskej škole, ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení

Špeciálny prístup

Naším cieľom je vychovávať deti v súlade s ich individuálnymi osobitosťami. Prístup orientovaný na dieťa vytvára predpoklady pre efektívnejšiu prácu, podporuje samostatné učenie sa detí.

Kedy sa postaráme?

Naša škôlka je otvorená počas pracovných dní, v čase od 7:00 do 18:00 hod. Prevádzka škôlky je zabezpečená aj v čase letných prázdnin, počas ktorých sa naše brány zatvoria len na tri týždne.

Naša vlastná kuchyňa

V našom zariadení máme vlastnú kuchyňu, pričom o stravu sa stará naša pani kuchárka. V skladbe stravy sa zameriavame na prvky zdravej výživy s vyšším podielom ovocia a zeleniny.

Naše prostredie

Čarovný domček sa nachádza v prostredí s množstvom zelene. Nájdete tu veľké detské ihrisko s trávnatou plochou s preliezkami a dopravné ihrisko. Areál škôlky je nepretržite strážený.

Sme zaradení do siete škôl a školských zariadení

Materská škola Čarovný domček je oprávnená vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Kolektív škôlky tvoria kvalifikovaní pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí rozvíjajú schopnosti detí na najvyššej profesionálnej úrovni. Spĺňame všetky normy, hygienické a požiarne predpisy, ako aj požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia.

školský vzdelávací program

Cenník

Mesačné poplatky pre školský rok 2024/2025.
Jednorázové zápisne je v aktuálnom školskom roku stanovené radou školy vo výške 150 EUR.


V cene školného je zahrnutý poplatok za anglický jazyk (forma výučby 2x týždenne).


Poldenná starostlivosť

290 €

Poplatok za stravu
+ 4,50 EUR / deň
Ceny sú platné pre školský rok 2024/2025


Celodenná starostlivosť

390 €

Poplatok za stravu
+ 4,50 EUR / deň
Ceny sú platné pre školský rok 2024/2025


Predškoláci

290 €

Poplatok za stravu
+ 4,50 EUR / deň
Ceny sú platné pre školský rok 2024/2025

Viac fotografií nájdete na Facebooku

Novinky v Čarovnom domčeku

a v našom čarovnom svete
Digitálna materská škola

Naša škôlka na Edupage

Čarovný domček prešiel na digitálnu formu komunikácie s rodičmi nielen prostredníctvom facebooku, ale aj stránky Edupage. Rodičom prinášame zjednodušený spôsob komunikácie s našou materskou školou, ako aj k jedinečný prístup k fotoalbumom z každodenného života v Čarovnom domčeku.

Podpora pre Vaše deti

Darujte 2% z dane

Ak ste sa stále nerozhodli kam poukázať svoje 2% zo zaplatenej dane z príjmov, alebo ste nad tým vôbec neuvažovali, radi by sme Vás poprosili o podporu pre našu materskú školu - občianske združenie Čarovný domček (IČO: 42132177). Táto podpora bude použitá pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, ďakujeme.

DOD 2024 - Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí 2024

Milí rodičia, aj tento rok sme pre Vás pripravili možnosť spoznať MŠ Čarovný domček z vnútra. Prijmite naše pozvanie na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v týždni od 20. mája 2024 do 24. mája 2024 v čase od 15:30 do 18:00. Prosíme Vás, aby ste svoj záujem o návštevu nahlásili emailom. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu návštevu.

,,Silnou stránkou školy je kvalitné a premyslené plánovanie výchovno-vzdelávacích činností, založené na dôkladnej pedagogickej diagnostike. Pozitívom je aj cielené, komplexné rozvíjanie psychomotorických, učebných, komunikatívnych a sociálnych kompetencií detí. Príkladná úroveň výchovy a vzdelávania, osobnostne orientovaný a partnerský prístup učiteliek, tvorivá pracovná atmosféra a pokojné prostredie boli dôsledkom kvalitného pedagogického riadenia. Zriaďovateľom vytvorené personálne a materiálno-technické podmienky vplývali na celkove veľmi dobrú úroveň školy.“

Správa o výsledkoch inšpekčnej činnosti
v súkromnej MŠ Čarovný domček, Maloboršanská ul. 105/12, Hrubá Borša

Informácia k prijímaniu detí na nový školský rok 2024/2025

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v súlade s §59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a v súlade s §3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.541/2021 Z.z. o materskej škole.

Podmienky prijímania detí do materskej školy (zákonné podmienky):
1. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa uprednostňujú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tj. dieťa ktoré do 31. augusta 2024 dovŕši vek 5 rokov je PPV POVINNÉ.
2. Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti vo veku 3 rokov.
3. Výnimočne možno prijať dieťa na predprimárne vzdelávanie od dovŕšenia 2 rokov veku.
4. Zohľadňuje sa prijatie dieťaťa ak má v materskej škole súrodenca.
5. Do materskej školy sa prijímajú deti na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, v prípade voľnej kapacity.

Spôsob prijatia dieťaťa do materskej školy:
Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov. Žiadosť o prijatie (Prihláška) je zverejnená na stránke školy. Na žiadosti o prijatie dieťaťa musí byť uvedený podpis oboch zákonných zástupcov spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb je potrené doložiť k žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie. Jednorázové zápisné pre školský rok 2024/2025 bolo radou školy stanovené vo výške 150 EUR.

Prihlášku na prijatie dieťaťa do materskej školy prosím vytlačte, vyplňte, podpíšte a dajte potvrdiť lekárovi.
Priniesť ju môžete osobne, poslať poštou alebo emailom (original prihlášky je možné odovzdať dodatočne, pri nástupe do škôlky).

Prihláška na šk. rok 2024/2025

Prihlášky na školský rok 2024/2025 prijímame aj počas školského roka.